Høring: Ansøgning om vandindtag til Norsøens Forskerpark - Hirtshals

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse ved nyetablering af vandindtag til Nordsøens Forskerpark i Hirtshals. Projektet er beliggende langs ydermolen ud for matr.nr. 123a Horne By, Hirtshals.

 

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 800 m til 1200 m fra nærmeste Natura 2000-områder, og hverken anlægsarbejdet eller driften vurderes indledningsvist at få betydning for Natura-2000 områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 16. november 2020.

 

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02163

Høring- Ansøgning om vandindtag til Norsøens Forskerpark -     Hirtshals

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42