Høring: ansøgning om tilladelse til udvidelse af Hornbæk Havn med i form af uddybning af havnebassin, moler, bådebroer mv. ved og i Hornbæk

Publiceret 05-11-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra om tilladelse til udvidelse af Hornbæk Havn i form af uddybning af havnebassin, moler, bådebroer mv. på og ud for matriklerne 98,99,100,10, 105b, 105c, Hornbæk Fiskerleje, Hornbæk, Havnevej 34, 3100 Hornbæk, Helsingør Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt vil finde sted i nærheden af Natura 2000-område nr.195 ”Gilleleje Flak og Tragten”.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 3. december 2020.

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/02243.

Høring- ansøgning om tilladelse til udvidelse af Hornbæk Havn, i Hornbæk

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler