Høring: Ansøgning om lovliggørende opfyld i Onsevig Havn, matr. nr. 21f Vindeby By, Vindeby

Publiceret 23-11-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til mindre opfyldsareal i forlængelse af Onsevig Havns landarealer. Der er tale om en lovliggørende ansøgning af det opfyldte område, som er beliggende søværts ejendomsskellet. I ansøgningsmaterialet er sagens væsentligste korrespondance vedlagt, herunder kortbilag og fotos af opfyldet.
Opfyldsarealet benyttes til havneformål.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 21. december 2020.

 Ved henvendelse om sagen venligt oplys sagsnummer 19/03339

Ansøgning - Lovliggørende opfyld - Onsevig Havn

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler