Tilladelse til udvidelse af et udplantningsområde for ålegræs

Kystdirektoratet har meddelt tilladelse til udvidelse af et udplantningsområde for ålegræs i Vejle Fjord.

Udplantning af vandplanter på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).
Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbe-
skyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse projekter på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00282

Tilladelse til udvidelse af et udplantningsområde for ålegræs.

Yderligere information

Medarbejder: Anne Villadsgaard
E-mail: avi@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 25