Høring - Ansøgning om tilladelse til geotekniske boringer øst for Københavns Havn, Københavns Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udføre seks geotekniske boringer i sejlrenderne Kongedybet og Hollænderdybet øst for Københavns Havn, Københavns Kommune.

Ansøgningen behandles efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 4 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at den østligste af boringerne er placeret ca. 1 km fra nærmeste Natura 2000-område (N142: Saltholm og omliggende hav). Der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest tirsdag den 14. april 2020 kl. 12.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00857

Ansøgning geotekniske undersøgelser KBH.

Yderligere information

Medarbejder: Anne Villadsgaard
E-mail: avi@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 25