Tilladelse til badetrappe i Lynæs Havn

Publiceret 07-05-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til badetrappe, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Etablering af større badetrappe på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).
Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Tilladelse til badetrappe i Lynæs Havn.

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler