Høring: Fiberkabel mellem Fanø og platformene Halfdan og Tyra

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedlægning af fiberkabel mellem Fanø og platformene Halfdan og Tyra.

Ved henvendelse til Kystdirektoratet kan zip-fil med linjeføringen i shape-format fremsendes.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-områderne nr. 89 ”Vadehavet” og nr. 246 ”Sydlige Nordsø”. Ansøgningen indeholder væsentlighedsvurdering udarbejdet af ansøger.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten snæbel i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 24. marts 2020. 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 19/03441.

Ansøgning - Fiberkabel - Fanø til Halfdan og Tyra.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42