Høring: en ansøgning om tilladelse til etablering af et badeanlæg ved Marielyst Strand, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et badeanlæg ved Marielyst Strand på og ud for matr.4, Stovby Fælledsø, Væggerløse, Mosbregnevej 2, 4873 Væggerløse, Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke finder sted i eller i nærheden af Natura 2000-områder. Der er konstateret bilag IV arten marsvin i området.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 14. januar 2021. Bemærk venligst at fristen for indsendelse af høringssvar er forlænget pga. juleperioden.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/02212.

Høring- en ansøgning     om tilladelse til etablering af et badeanlæg ved Marielyst Strand, Guldborgsund Kommune

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26