Høring: Ansøgning om bade- og broanlæg i Sønderborg - matr. nr. 5630 Sønderborg

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bade- og broanlæg, med handicaprampe ved Sønderborg Badestrand. Anlægget udføres som en pælebro med en længde på ca. 89 meter, samt tilhørende tømmerflåde.

Kystdirektoratet har i forbindelse med gennemgang af ansøgningen vejledt imod en placering umiddelbart op ad eksisterende høfde, og på den baggrund er ansøgningen tilpasset, således at anlæggets faktiske placering er vist på kortbilaget på PDF-side 9. De øvrige illustrationer i ansøgningen viser den oprindelige placering ved høfden. Anlægget er således ansøgt parallelforskudt med ca. 24,30 meter mod øst. Det er denne placeringen, som høringen omfatter. Illustrationer osv. vedrørende anlægget er fortsat retvisende for udformningen. Det er Kystdirektoratet som har besluttet, at ansøgningen alene skulle suppleres med kortbilaget på PDF-side 9.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 22. januar 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02879

Høring-Ansøgning om bade- og broanlæg i Sønderborg

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42