Høring: Ansøgning om tilladelse til opsætning af to fortøjningsstænger på badebro i Helsingør kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til opsætning af to fortøjningsstænger på badebro ud for matr.4ci, Espergærde By, Egebæksvang, Strandvejen 143e, 3060 Espergærde, Helsingør kommune

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29/05/2020). 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018). 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018). 

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, især I vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering. 

Vi kan oplyse at projektområdet ikke ligger i eller i nærheden af Natura 2000-områder. 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 9. september 2020. 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger. 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/01158.

Høring- Ansøgning om tilladelse til opsætning af to fortøjningsstænger på badebro i Helsingør kommune.pdf</p    >

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26