Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af vejanlæg over Horsens Fjord, Horsens

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et vejanlæg over indre Horsens Fjord. Vejanlægget udgøres af to strækninger over fjorden, som er henholdsvis ca. 100 m og 230 m lange. Anlægget skal placeres ovenpå en stormflodsbarriere/vejdæmning, som Horsens Kommune skal give tilladelse til. Ansøgningen om vejanlægget behandles efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at projektet er beliggende mere end 5 km fra nærmeste Natura 2000 område. Der er kendskab til bilag IV arterne odder og vand- og damflagermus i området.

Det er Kystdirektoratets foreløbige vurdering, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af det respektive område eller af ovennævnte bilag IV arter.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest torsdag den 17. september 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01501

 Ansøgning vejanlæg Horsens Fjord.

Yderligere information

Medarbejder: Anne Villadsgaard
E-mail: avi@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 25