Fornyet høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af stenrev og ålegræsbede i projektet LIFE17 NAT/DK/498 Better BirdLIFE

Kystdirektoratet har 6. juli 2020 fremsendt nedenstående sag i høring. Da vi efterfølgende har modtaget en mindre projektændring (flytning af en enkelt revlokalitet ved Solkær Enge) sendes denne i fornyet høring med frist mandag den 7. sep. 2020.

Beskrivelse af projektændringen er vedhæftet sammen med den oprindelige ansøgning.

 

Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling.

 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Yderligere information:
Lone Møller Dupont
Sagsbehandler
Tlf. +45 91 33 84 23
Mail: lmd@kyst.dk

 

Ansøgning stenrev ålegræs.

Ændring til ansøgning