Høring : Ansøgning om tilladelse til uddybning, opfyldning og etablering af anlæg i Vallensbæk Havn

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Vallensbæk Kommune om tilladelse til uddybning og opfyldning, samt etablering af broer og fortøjningspæle ved Vallensbæk havn.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1, 2 og 4 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Det skal bemærkes, at det skema som er udfyldt og vedlagt ansøgningen er udtryk for ansøgers vurdering og oplysninger, til brug for Kystdirektoratets VVM-screening. Kystdirektoratet har endnu ikke VVM-screenet projektet.

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 6 km fra nærmeste Natura 2000 område som er område nr. 143 ” Vestamager og havet syd for”.

Ansøgningsmaterialet er vedhæftet, men kan også hentes fra vores hjemmeside, www.kyst.dk, under ”Offentliggørelser”

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 25. maj 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling.

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/00620.

Høring - Ansøgning om tilladelse til uddybning, opfyldning og etablering af anlæg i Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune.pdf

Kontakt

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler

lbo@kyst.dk

91 33 84 32