Høring: ansøgning om husbådeprojekt i Kragenæs Marina

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om husbådeprojekt i Kragenæs Marina, matr.8c, Kragenæs By, Birket, Kragenæsvej 84, 4943 Torrig L, Lolland Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 3 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at projektområdet ligger indenfor Natura 2000 område nr. 173 ”Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand”.

Vi kan desuden oplyse om, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 20. november 2019.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02393

Ansøgning.

 

 

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26