Høring af ansøgning om udførelse af geotekniske boringer i Vejle Fjord

Publiceret 09-10-2019

Høring af ansøgning om udførelse af geotekniske boringer i Vejle Fjord.
Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udføre geotekniske boringer i Vejle Fjord, ca. 20m fra kysten ud for Tagesvej 15, matr. 15ev, 7120 Vejle Ø. Vejle Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 4 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 1,2 km fra Natura 2000 område: nr. 78 ”Skove langs nordsiden af Vejle Fjord”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 6. november 2019.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02561

Ansøgning om udførelse af geotekniske boringer i Vejle Fjord.

 

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler