Høring - ansøgning om tilladelse til geotekniske undersøgelser

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udførelsen af geotekniske boringer (undersøgelser) i havbund, øst for den eksisterende havn i Sæby. Der skal udføres 9 geotekniske boringer og 9 CPT sonderinger i varierende dybde. Undersøgelserne skal foretages i forbindelse med projektet om udvidelsen af Sæby Lystbådehavn.

 Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 4 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

 Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

 Vi skal samtidig afgøre, om projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018), og i bekræftende fald, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til lovbekendtgørelsen.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i nærheden af Natura 2000-området nr. 4 ” Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb” (der er ca. 2 km til området fra projektområdet), Natura 2000-området nr. 11 ”Solsbæk” (ca. 4,5 km) og Natura 2000-området nr. 245 ”Ålborg Bugt, østlige del” (ca. 9 km).

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 23. december 2019.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03238

Ansøgning med bilag - geotekniske boringer Sæby.

Yderligere information

Medarbejder: Lotte Beck Olsen
E-mail: lbo@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 32