Tilladelse til markering af tanghøstningsområde ud for Galsklintvej 7, Middelfart

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til tilladelse til markering af tanghøstningsområde ud for matr.1a Hindsgavl, Middelfart Jorder, Galsklintvej 7, 5500 Middelfart.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Etablering af adgangsbroer kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved spørgsmål til afgørelsen, venligst henvis til sagsnummer: 18/02438.

Tilladelse til markering af tanghøstområde

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26