Tilladelse til kabelbane i Holstebro-Struer

Tilladelse til kabelbane i Holstebro-Struer Havn, Ved Fjorden, ud for matr.nr. 192a Struer.

Kystdirektoratet har givet tilladelse til at etablering af kabelbane, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Etablering af kabelbane på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 18/02667.

Tilladelse til kabelbane i Holstebro-Struer

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42