Tidsbegrænset tilladelse til undervandsti ud for Bildsøvej 136, 4200 Slagelse

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etableringen af en undervandssti ud for matr. 14bi, Næsby ved Stranden, Kirke Stillinge, Bildsøvej 136, 4200 Slagelse.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Tilladelser til undervandsstier på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved spørgsmål til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer: 19/00276.

Tidsbegrænset tilladelse til undervandsti.pdf 

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26