Høring: Ansøgning om badeplatform syd for Lohals Havn

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til badeplatform syd for Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, matr.nr. 3d Skiften Ejerlav, Hou.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 800 fra Natura 2000-område nr. 116 ”Centrale Storebælt”.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 11. juni 2019.

Ved bemærkninger eller spørgsmål til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 19/00782.

Ansøgning - Lohals Havn - Badeplatform.pdf

 

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42