Høring - kystnær sandfodring ved Fjaltring

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse i form af kystnær sandfodring ved Fjaltring syd Lemvig Kommune.

Lovgrundlag 

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, og § 3 , stk. 5 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Inkluderet lovgivning
Inden for projektområdet er der ikke registreret nogle fredninger, klitfredningslinje, skovbyggelinje, fredskov og naturbeskyttede områder.

En tilladelse til kystbeskyttelse efter kystbeskyttelsesloven § 3 erstatter i overensstemmelse med reglerne herom i naturbeskyttelsesloven, lov om skove og lov om jagt og vildtforvaltning og regler fastsat i medfør af disse love tilladelser, godkendelser m.v., som ville være nødvendige for at gennemføre foranstaltninger omfattet af tilladelsen efter § 3. Derfor skal Kystdirektoratet i forbindelse med en afgørelse efter § 3 inkludere og afveje de hensyn, som de inkluderede regler varetager, ligesom de andre hensyn i kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder og arter
Det ansøgte projekt finder ikke sted inden for Natura-2000 områder.

Kystdirektoratet har ikke umiddelbart kendskab til bilag IV-arter på strandbredden inden for projektområdet, jf. en søgning i Naturplan 2016-2021.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 24. juni 2019.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis venligst til sagsnummer: 19/01519

Ansøgning

kortbilag

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26