Høring: Ansøgning om shelters i Udbyhøj Lystbådehavn

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til to flydende shelters indenfor de dækkende værker i Udbyhøj Lystbådehavn, Havnevej 56, Udbyhøj, matr.nr. 50a Sødring By, Sødring. Ansøgningen indeholder i øvrigt også en masterplan vedr. andre anlæg, som ikke er en del af den aktuelle høring.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 14 ” Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord”.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 21. maj 2019.

Ved spørgsmål til ansøgningen henvis da venligst til sagsnummer 19/00481.

Ansøgning - Udbyhøj Havn - Shelters.pdf

 

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42