Lovforslag letter vejen til hurtigere kystbeskyttelse i kritiske sager

Folketinget har i dag førstebehandlet et lovslag fra miljøminister Lea Wermelin, som skal forhindre, at større kystbeskyttelsesprojekter trækker i langdrag på grund af klagesager. Lovforslaget udmønter en stemmeaftale, som et bredt flertal i Folketinget står bag.

Når der skal etableres større kystbeskyttelsesprojekter kan vejen være lang. Især projekter, der beskytter mange grundejere mod oversvømmelser på én gang. I dag kan klagesager f.eks. blokere for anlæg af et dige i længere tid. Det kan få store konsekvenser for de berørte borgere, der ikke kan få beskyttet deres ejendom. 

Derfor vil regeringen nu ændre kystbeskyttelsesloven, planloven og miljøvurderingsloven. Så kommuner i helt særlige tilfælde kan søge om lov til at fjerne klageadgangen, når der gives tilladelse til større kystbeskyttelsesprojekter. 

- Danmark vil i fremtiden stå over for større udfordringer med voldsommere vejr og stigende vandstande. Derfor skal vi sætte ind på mange områder, og vi vil lave en samlet plan for klimatilpasning. Med lovforslaget her ønsker vi at hjælpe kommuner med at beskytte borgere mod oversvømmelser fra havet i store projekter, hvor tid er afgørende. Jeg er glad for, at der er bred opbakning til forslaget, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Fortsat muligt at klage
Lovforslaget er en udmøntning af en stemmeaftale, der blev indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance i december 2019.

Udgangspunktet er fortsat, at man kan klage over tilladelser til kystbeskyttelse, og ændringen omfatter alene såkaldte kommunale fællesprojekter. Det er større kystbeskyttelsesprojekter, der gennemføres for en længere kyststrækning/et større område i et samarbejde mellem berørte grundejere og den eller de lokale kommuner.

- Vi har lyttet til Roskilde Kommune. Vi imødekommer ønsket om, at en klage over kommunalbestyrelsens afgørelse om ekspropriation ikke tillægges opsættende virkning, når kommunalbestyrelsen ansøger om at afskære klageadgang. Det betyder, at projektet ikke forsinkes, og det er afgørende, når vandet truer og digebyggeri ikke kan vente, siger miljøordfører for Socialdemokratiet Mette Gjerskov.

Lovforslaget blev førstebehandlet i dag, 24. april.

Fakta: Ændring af kystbeskyttelsesloven

  • Lovændringen gør det muligt for kommuner at søge om lov til at afskære klageadgangen, når der gives tilladelse til større kystbeskyttelsesprojekter.
  • Ændringen omfatter kun kommunale fællesprojekter, der er større kystbeskyttelsesprojekter, der gennemføres for en længere kyststrækning i et samarbejde mellem berørte grundejere og den eller de lokale kommuner. 
  • Klageretten kan kun afskæres, hvis der f.eks. er sandsynlighed for gentagne oversvømmelser eller erosion, hvor havet tager af kysten, inden for en kort årrække. Der kan også være væsentlige menneskelige, private eller offentlige værdier, der er truede, herunder risiko for menneskers fysiske eller psykiske sundhed.
  • Kommunen skal stadig gennemføre den sagsbehandling og inddragelse forud for tilladelsen, som de plejer at gøre, herunder partshøring og offentlig høring.
  • Der ændres ikke på de hensyn, der skal tages til naturen. 

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Rune Gleerup, Miljø- og Fødevareministeriet. tlf.: 9133 4766, e-mail: rugle@mfvm.dk
Områdechef Hans Erik Cutoi-Toft, Kystdirektoratet, tlf.: 25 41 97 61, e-mail: het@kyst.dk