Ny indsats sikrer mere præcise varslinger og bedre statistik om fremtidens stormfloder

Data fra vandstandsmålere i vores kystvande er et vigtigt redskab til at kunne beregne vandstande, når stormfloderne rammer. De gør os endvidere klogere på fremtidige stormfloder. Kystdirektoratet og DMI sætter gang i en indsats for at højne kvaliteten af data fra marine vandstandsmålere over hele landet.

Borgere i kystbyer, myndigheder, erhverv og andre interesserede, der følger vandstanden i havet, kan se frem til mere stabile og nøjagtige målinger. Kystdirektoratet og DMI har i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen og DTU Space udviklet en manual med anbefalinger til, hvordan vandstanden bedst måles fra øst til vest og nord til syd. Målet er at opnå stabile og nøjagtige målinger, så for eksempel DMI kan varsle stormflodsvandstande med endnu større nøjagtighed, mens Kystdirektoratet får endnu bedre grundlag for at udarbejde højvandsstatistikker, som blandt andet bruges i arbejdet med at forebygge skadevirkninger af oversvømmelser. 

Centralt i den nye indsats er en vandstandsmålermanual. Manualen giver ejere af vandstandsmålere og de medarbejdere, der servicerer og drifter vandstandsmålerne rundt om i landet, et bedre grundlag for at tilvejebringe målinger af høj og sammenlignelig kvalitet på tværs af de mere end 100 marine vandstandsmålere i danske farvande. 

- Ved at optimere driften af de mange målere, som vi har langs de danske kyster, kan vi skabe en synergi, som vil give både DMI og Kystdirektoratet et meget bedre og mere præcist datagrundlag for at forudse stormfloder og forhindre oversvømmelser. I dag mangler vi det sidste stykke for at få fuldt udbytte af vores data om vandstanden langs kysterne. Vores håb er, at når vi giver målerejere et konkret opslagsværk, kan det styrke de meget værdifulde vandstandsdata yderligere og klæde os bedre på til at stå imod fremtidens vandstandsstigninger, siger chefkonsulent i Kystdirektoratet Thorsten Piontkowitz. 

Vandstandsmålinger bliver i dag anvendt til mange formål heriblandt til at sikre borgere og skibsfart, når stormfloder truer, og til national kortlægning og forskning. Data bruges endvidere i forbindelse med rådgivning om for eksempel klimatilpasning, kystbeskyttelse og byggeri.

- DMI præsenterer vandstandsmålinger og prognoser for en lang række stationer på dmi.dk. Siden bruges både af borgere med interesse i vandstanden, for eksempel op til en mulig stormflod, og af myndigheder og virksomheder, der har brug for vandstandsdata i professionel sammenhæng. Vi har altså en fælles interesse i, at målingerne er stabile og nøjagtige, siger Kristine S. Madsen, som er Ph.d. og daglig leder for Oceanografi, Forskning og Udvikling hos Danmarks Meteorologiske Institut.
Vandstandsmålermanualen er udarbejdet i samarbejde mellem Kystdirektoratet, DMI, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen og DTU Space.

Fakta:
  • Vandstandsmålinger bliver anvendt i forskellige sammenhænge. Realtidsmålinger bruges til at sikre borgerne for eksempel i forbindelse med stormflod eller sejladssikkerhed. Visse opgaver kræver lange tidsserier med kendt datakvalitet til national kortlægning og forskning, mens tilgængelighed af data er det primære for visse servicerelaterede opgaver. Vandstandsdata anvendes bl.a. i forbindelse med rådgivning om klimatilpasning, kystbeskyttelse og byggeri.

  • I Danmark er der et net af ca. 100 vandstandsmålere, fordelt på mere end 90 lokaliteter, hvor de fleste ejes af staten (http://www.dmi.dk/hav/maalinger/vandstand/). Vandstandsmålerne er fordelt i et varieret dansk kystlandskab med åbne kyster, fjorde, sunde og bælter. Den nye vandstandsmålermanual er en opfølgning på en national kortlægning af alle marine vandstandsmålere (Kystdirektoratet, juni 2017). 

  • Der findes forskellige typer instrumenter til kontinuerlig måling af vandstand, som anvender forskellig teknologi og metode. Vandstandsmålermanualen beskriver fordele og ulemper ved de mest brugte instrumenter i Danmark i dag.