Ansøgningsfrist for at ophæve strandbeskyttelse ved havne nærmer sig

Indtil den 1. juni 2018 kan kommuner søge om at få ophævet strandbeskyttelse på arealer i og ved bynære havne

Med en ændring af naturbeskyttelsesloven, som blev vedtaget sidste sommer, vil det være muligt for visse havne at få ophævet strandbeskyttelse. Det vil typisk være strandbeskyttet areal ved mellemstore bynære havne. Sker det, vil der være videre rammer for at smelte den bynære havn og by sammen, som kommunerne har udtrykt ønske om. Det kan være til etablering af bedre faciliteter eksempelvis for turisterhvervet i form af ferieboliger eller spisesteder.

- Med lovændringen sidste sommer blev det på visse havne muligt at opstille for eksempel et madpakkehus uden dispensation, selvom arealet ligger på strandbeskyttet område. Men lovændringen gav også mulighed for helt at få ophævet strandbeskyttelsen ved nogle havne. Sker det, vil der kunne blive bygget en restaurant i stedet for et madpakkehus, for at udtrykke det lidt forenklet, siger Hans Erik Cutoi-Toft.

Lovændringen, som gør ophævelse af strandbeskyttelse på bynære arealer i eller omkring havne mulig, følger op på aftalen om Et Danmark i bedre balance, der i juni 2016 blev indgået mellem den daværende Venstreregering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Læs mere om strandbeskyttelseslinjen.

Læs fakta om ændring af naturbeskyttelsesloven.

Fakta:

  • Kommuner kan søge om ophævelse af strandbeskyttelse på arealer i og omkring havne inden den 1. juni 2018, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3.
  • Der skal indsendes én samlet ansøgning for hver relevant kommune. Det vil sige, at en ansøgning kan vedrøre flere havne.
  • Der er kun denne ene mulighed for at søge om ophævelse
  • Ansøgning skal sendes til Kystdirektoratet via mail til kdi@kyst.dk.
  • Ansøgningen skal indeholde følgende for hver havn: En beskrivelse af havnen, begrundelse for ansøgningen samt kortbilag, der viser, hvor strandbeskyttelsen ønskes ophævet.