Sandfodring på de jyske kyster i 2023

Programmet for sandfodring på Vestkysten går efter planen

Som aftalt med Vestkystkommunerne Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern i den såkaldte ”Fællesaftale Lodbjerg-Nymindegab 2020-2024” om beskyttelse af den centrale del af Jyllands Vestkyst, vil Kystdirektoratet igen i 2023 sørge for, at der bliver indpumpet flere millioner kubikmeter sand på kysten.

Sandet udlægges enten helt inde på stranden (strandfodring) eller på revlerne på den kystnære havbund (kystnær fodring).

Det er sandsugere fra entreprenørfirmaet Rohde Nielsen A/S, der udfører arbejdet for Kystdirektoratet. Rohde Nielsen A/S vandt opgaven i 2020 efter et EU-udbud.

Formålet med sandfodringen er at opretholde det aftalte sikkerhedsniveau, standse kysttilbagerykningen på størstedelen af strækningen, og forhindre gennembrud af sanddiger og klitter, så baglandet er beskyttet mod oversvømmelse.

Der vil desuden blive udført vedligeholdelse på de eksisterende høfder og bølgebrydere på Vestkysten.

Her sandfodrer vi lige nu

Opdateret 22. juni 2023

 

Arbejdet med sandfodringen på Vestkysten fortsætter, og det gode sommervejr den sidste måneds tid har givet optimale vejrforhold for arbejdet.

Der arbejdes lige nu to steder på Vestkysten: På Harboøre Tange og ved Havrvig syd for Hvide Sande.  

På Harboøre Tange arbejder sandsugeren ”Balder R” med strandfodring mellem høfde 42 og 50.
Arbejdet er næsten afsluttet. Der mangler nu kun få tusinde kubikmeter sand, inden alle 550.000 m3 er leveret på stranden. Vi forventer, at arbejdet med indpumpningen kan afsluttes i løbet af den kommende weekend. Herefter vil der gå en uges tid med at samle rør og andet materiel på stranden sammen og køre det bort fra området.

Ved Havrvig lægges 560.000 m3 sand på revlen på en 2,2 km lang strækning. Her arbejder sandsugerne ”Sif R” og ”Ask R” fortsat. De har indtil nu leveret ca. 370.000 m3, og vi forventer, at arbejdet varer ind i august.

I alt er der indtil nu leveret ca. 2,6 mio. m3 af de planlagte 3,2 mio. m3 sand i 2023, så arbejdet skrider planmæssigt frem.

 

Sdr. Thorsminde Tange:

Den kystnære fodring på Sdr. Thorsminde Tange er afsluttet. Der er leveret 664.000 m3 på denne strækning.

 

Årgab:

Den kystnære fodring ved Årgab er afsluttet. Der er leveret 689.000 m3 på denne strækning.  

 

Fjaltring:

Den kystnære fodring ved Fjaltring er afsluttet. Der er leveret 331.000 m3 på denne strækning.

 

Havrvig:

Den kystnære fodring ved Havrvig er i gang. Der er indtil nu leveret ca. 370.000 m3 af de planlagte 560.000 m3. Arbejdet forventes at vare indtil august.

 

Harboøre Tange:

Arbejdet med strandfodringen på Harboøre Tange er i gang. Der er indtil nu leveret ca. 530.000 m3 af de planlagte 550.000 m3. Der bliver pumpet sand ind på stranden mellem høfde 42 og høfde 50 over en strækning på ca. 2,8 km.

Arbejdet forventes at vare indtil udgangen af juni. Der vil være kørsel på stranden med maskiner, men stranden er fortsat åben for passage til fods. Sørg dog for at holde god afstand til maskinerne.

 

Sandfodring på Jyllands vestkyst i 2023

I år er der planlagt fodring på seks strækninger:

På Harboøre Tange, mellem høfde 42-50 udlægges 550.000 m3 sand på stranden (strandfodring)

Ud for Fjaltring udlægges 330.000 m
3 sand på revlen på 6 m vanddybde (kystnær fodring)

På Ndr. Thorsminde Tange udlægges 440.000 m
3 sand på revlen på 6 m vanddybde (kystnær fodring)

På Sdr. Thorsminde Tange udlægges 660.000 m
3 sand på revlen på 6 m vanddybde (kystnær fodring)

På Sdr. Holmsland Tange, ved Årgab, udlægges 685.000 m
3 sand på revlen på 6 m vanddybde (kystnær fodring).   

Sdr. Holmsland Tange, ved Havrvig, udlægges 560.000 m3 sand på revlen på 6 m vanddybde (kystnær fodring).

Arbejdet er begyndt i januar og forventes at blive afsluttes i løbet af efteråret 2023.

 

 

Har du spørgsmål til arbejdet eller kystbeskyttelse generelt, så  kontakt projektleder Michael Rasmussen på Obfuscated Email eller mobil 23381587 eller projektleder Ole Dalgaard på Obfuscated Email eller mobil 91338428.

VVM-undersøgelse (miljøvurdering)

Forud for sandfodringen er der foretaget VVM-undersøgelse (miljøvurdering) og der er givet tilladelse i henhold til kystbeskyttelseslovens §3 og i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Se tilladelserne her:

Tilladelse til sandfodring på fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab 

§25 tilladelse Kystbeskyttelse af strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab

Michael Rasmussen

Projektleder

Ole Dalgaard

Projektleder