Sandfodring på Jyllands vestkyst i 2022

Igen i 2022 vil Kystdirektorat i fællesaftaler med kommunerne sørge for kystbeskyttelse på den centrale del af Jyllands vestkyst.

Formålet er at opretholde det aftalte sikkerhedsniveau, så kysttilbagerykningen standses på størstedelen af strækningen, og gennembrud af sanddiger og klitter forhindres, så baglandet er beskyttet mod oversvømmelse.

Kystbeskyttelsen består hovedsageligt i, at der på de udvalgte strækninger tilføres flere millioner kubikmeter sand – enten tæt ved kysten, fx på revlerne (kystnær fodring) eller inde på stranden (strandfodring).

De eksisterende høfder og bølgebrydere vedligeholdes samtidig , så de bevarer deres funktion.

Der er planlagt sandfodring på disse strækninger af den jyske vestkyst i løbet af 2022. Den præcise tidsplan for de forskellige fodringer er endnu ikke fastlagt, men denne oversigt vil løbende blive opdateret.
Vejrlig, storm og erosion kan desuden betyde tilpasning af fodringsindsatserne.

Her sandfodrer vi lige nu

Opdateret tirsdag den 4. oktober 2022

På kysten langs Harboøre Tange

Vi har indledt en kystnær fodring fra høfde 35 til 39 langs med Harboøre Tange. Det er sandsugeren Ask R, der har påbegyndt opgaven og der skal her leveres 300.000 m³ sand på den kystnære havbund.   

 

Strandfodring ved Årgab

Vi har planlagt en strandfodring ved Årgab på strækningen mellem sti C43 og sti C49. Der er her placeret en havledning midt på den ca. 1,2 kilometer lange strækning og sandsugerne ”Thor R” og ”Ask R” forventes at begynde at levere sand på stranden i begyndelsen af uge 40.
Arbejderne på stranden bliver afsluttet midt i november afhængigt af, hvordan vejret bliver her i efteråret. Der skal i alt pumpes ca. 385.000 m³ sand ind på strækningen.  

 

Sandfodringen på følgende strækninger er nu afsluttet

Trans – her er den kystnære fodring afsluttet. Der er leveret 547.620 m³ sand på den kystnære havbund.

Vrist – her er den kystnære fodring afsluttet. Der er leveret 866.778 m³ sand på den kystnære havbund.

Skodbjerge – her er den kystnære fodring afsluttet. Der er leveret 501.000  m3 sand på den kystnære havbund.

Thorsminde Syd – her er strandfodringen syd for havnen afsluttet. Der er leveret 442.000  m3 sand på stranden.

Ferring Sø – her er strandfodringen mellem høfde 4-12 afsluttet. Der er leveret 709.000  m3 sand på stranden.  

 

 

 

Sandfodring på Jyllands vestkyst i 2022

 

Vrist
Kystnær fodring på revlen ved Vrist. Vi påbegynder fodringen ud for sti C200 og afslutter mellem sti C212 og C213. Det er en strækning på ca. tre kilometer, som tilføres
770.000 m
3 sand. 

Skodbjerge
Her gennemføres sidste etape af den kystnære fodring, som blev påbegyndt sidste år. Ud for sti 15 til 23, en strækning på ca. to kilometer tilføres der 500.000 m3 sand.

Harboøre Tange Syd
Kystnær fodring af en strækning på ca. halvanden kilometer fra Høfde 35 til 39. Sandmængden er 300.000 m3.

Ferring Sø
Strandfodring på en strækning på ca. tre kilometer fra Høfde 4 - 12. Sandmængden er 700.000 m3.

Trans
Kystnær fodring af en strækning på ca. to kilometer fra Høfde K til Høfde Q. Der tilføres 550.000 m3 sand.

Thorsminde Syd
Der strandfodres bag bølgebryderne syd for indsejlingen. En strækning på ca. halvanden kilometer. Sandmængden er 440.000 m3.

Sdr. Thorsminde Tange
Der fodres kystnært fra ca. en kilometer syd for indsejlingen og tre en halv kilometer mod syd.
Sandmængden er 880.000 m3.

Årgab
Stranden fodres med 385.000 m3 sand fra sti C43 til C49; en strækning på ca. 1,2 kilometer.

 

 

 

 

  

 

Har du spørgsmål til arbejdet eller kystbeskyttelse generelt, så  kontakt projektleder Michael Rasmussen på Obfuscated Email eller mobil 23381587 eller projektleder Ole Dalgaard på Obfuscated Email eller mobil 91338428.

Læs mere
- om de forskellige metoder ved sandfodring her

- om sikkerhedsniveauer langs Jyllands vestkyst her

Forud for sandfodringen er der foretaget VVM-undersøgelse (miljøvurdering) og der er givet tilladelse i henhold til kystbeskyttelseslovens §3 og i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Se tilladelserne her:

https://kyst.dk/media/86766/1-tilladelse-til-sandfodring-paa-faellesaftalestraekningen-lodbjerg-nymindegab.pdf 

https://mst.dk/media/202457/25-tilladelse_lodbjeg-nymindegab.pdf