Hørring: Ansøgning om tilladelse til etablering af fortøjningsbøjer ved Strøby, Stevns Kommune

Publiceret 27-10-2022

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af 2 fortøjningsbøjer til joller, ud for matr. 22aø Strøby by, Strøby, Kystvejen 315A, 4671 Strøby, Stevns Kommune.

Bøjerne udlægges med ringanker med en 5 meter kæde. Ankerne stampes således e er dækket af sandet. Bøjerne etableres i en afstand af omtrent 50 meter fra strandlinjen.

Begge bøjer afmærkes med rød blåse, hvilket også skal fungere som fastgørelsespunkt for jollerne.

Udklækningen af jollerne vil være helårligt, men i tilfælde af is tages de op.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering.

Bemærk om screening/VVM:

Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 206 ”Stevns Rev” i en afstand af 2,2 km. 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 24.11.2022 - Venligst oplys journalnummer 22/19815

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ansøgning om tilladelse til etableringen af 2 fortøjningsbøjer ved Strøby by.

Yderligere information:

Julie Elisa Søby

Sagsbehandler