Høring: Ansøgning om kabelomlægning til Fur, Skive Kommune

Publiceret 23-06-2022

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kabelomlægning til Fur.

Omlægningen sker ud for Fur Havn og ilandføring er ved matr. nr. 87bb Fur Præstegård, Fur. Kablet nedspules til mindst 1 meter.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020). 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1976 af 27/10/2021). 

Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 400 meter fra Natura-2000 område nr. 221 ” Risum Enge og Selde Vig ”. Kystdirektoratet vurderer indledningsvist ikke, at området påvirkes.

Projektet er jf. havplanen delvist beliggende i ”Ak42 - Kultur- og omplantningsbanker til produktion af skaldyr” og ”Ao107 = Opdræt af skaldyr i vandsøjlen”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 19. august 2022. Henvis venligst til j.nr. 22/18788.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ansøgning - Fur - Kabelomlægning.

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler