Høring af ansøgning om tilladelse til forhøjelse af læmole på Ejerslev Havn Kommune

Publiceret 16-10-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til forhøjelse af læmole på Ejerslev Havn matr.12g, Ejerslev, 7900 Morsø. Morsø Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at læmolen ligge inde for Natura 2000 område: nr. 16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 13. november 2019.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til sagsnummer: 19/01364

Ansøgning - forhøjelse af læmole.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler