Morfologisk udvikling i Vadehavet

01-10-2008

Kystdirektoratet har udført morfologiske analyser af udviklingen i Vadehavet gennem mere end 40 år ud fra opmålinger, og resultaterne sættes i relation til den formodede fremtidige udvikling som følge af klimaændringer. Analyserne er afrapporteret separat for de fire tidevandsområder.

For Knudedybs tidevandsområde (2008) ses på den generelle udvikling i tidevandsområdet med specielt fokus på opbygningen af vaderne i de ydre dele af tidevandsområdet, på flytning af vandskellet mod Grådybs tidevandsområde og på aflejrings- og transportforholdene efter etablering af Låningsvejen til Mandø. 

I Grådybs tidevandsområde (2006) er der lagt speciel vægt på problemer omkring tilsanding af sejlrenden, på problemer med sedimentdeponering i Vadehavet, og der sættes fokus på Skallingens udvikling og halvøens relationer til tilsandingsproblematikken. 

I Juvre Dybs tidevandsområde (2006) er specielt Juvre Priel’s fremtidige udvikling og betydningen heraf for Juvre Digets sikkerhed behandlet. 

Endelig er der for Lister Dybs tidevandsområde (1999) blandt andet set på aflejringsforhold og dybenes ændringer siden midten af 1960erne som følge af Rømø-dæmningens placering. Endvidere er udviklingen af Vadehavsfronten (kysten foran Skallingen og vadehavsøerne) analyseret. 

Hent rapporter i PDF om Knudedyb: 

Knudedybs tidevandsområde (hele rapporten)

Knudedybs tidevandsområde (kun tekst)

Knudedybs tidevandsområde (bilag)

Hent rapporter i PDF om Grådyb og Skallingen:

Grådybs tidevandsområde og Skallingen (hele rapporten)

Kort over Grådyb

Pejleplan for Grådyb 2002

Kort over Hjerting løb

Klappladser

Diger i grådybs tidevandsområde

Oversigt over liniesystemer på vestkysten og i vadehavet

Oversigt over benyttede vandstande, vind og bølgemålestationer

Kort over esbjerg havn

Hent rapporter i PDF om Juvre Dyb:

Juvre Dybs tidevandsområde (hele rapporten)

Oversigtskort juvre dyb

Pejleplan 1970

Pejleplan 2001

Differensplan

Kort over Øster dyb

Kort over Nørre dyb

Kort over Juvre dyb

Kort over diger i juvre dyb tidevandsområde

Kort over linjesystem juvre dyb tidevandsområde 1970

Kort over linjesystem juvre tidevandsområde 2001

Kort over benyttede vandstande, vind og bølgemålerstationer

Hent rapport i PDF om Lister Dyb:

Lister Dybs tidevandsområde og Vadehavsfronten