Høring: Ansøgning om rekreative anlæg i Snekkersten Havn

Publiceret 24-06-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til en række mindre rekreative anlæg i Snekkersten Havn. Ansøgningen omfatter en ny jollerampe med tilhørende anløbsbroer, bådebroer og et oplevelses- og læringsbassin/vandlegeplads.

Projektet har tidligere været i høring (9. juni 2020 under vores j.nr. 19/03189) med efterfølgende afgørelse (18. september 2020), som grundet anden afgørelse er bortfaldet og erstattet med den nye ansøgning (vedhæftet), som i sin helhed er den oprindelige ansøgning, idet projekt fortsat er det samme, men der er tilføjet yderligere oplysninger, som i ansøgningsmaterialet er et udfyldt screeningsskema udarbejdet af ansøger (fra PDF-side 50 og frem).

Kystdirektoratet har på den baggrund vurderet, at der skal ske en ny høring af hele ansøgningen forud for, at der kan træffes en ny afgørelse.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og stk. 3, nr. 1 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Det skal bemærkes, at det skema som er udfyldt og vedlagt ansøgningen er udtryk for ansøgers vurdering og oplysninger, til brug for Kystdirektoratets VVM-screening. Kystdirektoratet har endnu ikke VVM-screenet projektet. 

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 22. juli 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04966

Ansøgning - Snekkersten Havn - Diverse anlæg

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler