Tillæg til tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven, med rent oprensningssediment fra Sejlrende til Mårup Havn, Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ændret bypass område, med op til ca. 1.200 m3 rent oprensningssediment årligt, fra Sejlrende til Mårup Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor, og i forhold til det ansøgte den 27-07-2020. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for ændringen af projektet.

Bypass af oprensningsmateriale på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16b, stk. 1, nr. 1 i Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt
naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentlig, jf. § 3 i
bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelsesforanstaltninger samt etablering af og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Ved henvedelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01066

Tillæg til tilladelse til bypass Sejlrende til Mårup Havn, Samsø Kommune

Kontakt

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler

eho@kyst.dk

91 33 84 35