Ny høring: Ansøgning om bypass Korsør Lystbådehavn, Slagelse kommune

Publiceret 16-09-2019

Sagen om bypass fra Korsør Lystbådehavn, sendes i ny høring på grund af en væsentlig projekt ændring.

Ændring: Bypass området flyttes uden for Natur 2000 området, nord for Korsør ud for Stibjerg Huse. Se vedhæftede kort ”Nyt bypass område 16-09-2019 Korsør Lystbådehavn”
Derudover er der ikke sket ændringer i det ansøgte.

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse bypass af ca. 8.000 m3 oprensningssediment fra Korsør Lystbådehavn, Slagelse Kommune.

Korsør Lystbådehavn søger om tilladelse til by-pass af materialer fra de tre områder markeret i ansøgningsmaterialet.

Materialet søges by-passet nedstrøms nord for Korsør.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger uden for Natura 2000-område, dog lige øst for nr. 116 Centrale Storebælt.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 15. Oktober 2019.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelser om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00187.

Ansøgning om bypass Korsør Lystbådehavn, tilrettet

Nyt bypass område 16-09-2019 Korsør Lystbådehavn

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler