Strandbeskyttelse og klitfredning gennem tiderne

Bestemmelsen om retten til færdsel langs kysterne er skrevet ind i den første naturfredningslov fra 1917, mens bestemmelsen om strandbeskyttelseslinjen siden 1937 har været indeholdt i naturfredningsloven, nu naturbeskyttelsesloven. Strandbeskyttelsen indebar et forbud imod byggeri imellem vandkanten og 100 meter ind i landet. Klitfredningen har udgangspunkt i sandflugtslovgivningen, der allerede var udmøntet i en lov i 1867. Her var formålet at undgå eller bekæmpe sandflugt. I 1992 blev denne bestemmelse en del af naturbeskyttelsesloven og fik dermed tilsvarende strandbeskyttelseslinjen tillige til formål at sikre natur- og landskabsværdier.

Strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen er senest blevet udvidet efter beslutning i 1999 fra 100 meter til 300 meter. For at give mere rum til friluftsliv og turisme langs kysterne vedtog Folketinget i 2017 en lempelse af naturbeskyttelsesloven. Se eventuelt faktaark om ændringerne.