Landbrug, skovbrug og fiskerierhverv inden for strandbeskyttelseslinjen

Der gælder lempelige regler for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv inden for strandbeskyttelseslinjen.
Forbuddet imod at ændre tilstanden gælder således ikke for:
  • landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning
  • genplantning af skove og andre arealer, som er tilplantet før 1. august 1994
  • opsætning af lette trådhegn med landbrugsmæssigt formål (ikke hjortehegn, "Dallas-hegn" og læhegn)
  • opførelse af bygninger, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende landbrugs- eller skovbrugsejendoms drift eller for udøvelse af fiskerierhvervet. Dog skal Kystdirektoratet give tilladelse til beliggenhed og ydre udformning
  • arealoverførsel i jordbrugserhvervet
  • salg af jordlodder på op til to ha i jordbrugserhvervet.

Anmeldeordning for læskure

Der er indført en anmeldeordning for læskure til græssende husdyr til brug for kogræsserlaug og tilsvarende foreninger og til dyrehold i forbindelse med naturpleje inden for strandbeskyttelseslinjen.

Anmeldeordningen omfatter også erhvervsmæssigt dyrehold, når græsningen sker i forbindelse med naturpleje.  
Det ønskede læskur skal anmeldes til Kystdirektoratet.
 
Hvis Kystdirektoratet ikke har gjort indsigelse inden 14 dage fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan læskuret opstilles uden dispensation eller tilladelse i forhold til strandbeskyttelseslinjen.