Risikoanalyse af digebeskyttede områder

01-12-2005

Nærværende risikoanalyse for digebeskyttede områder er udarbejdet som en del af Kystdirektoratets udviklingsprogram 2002-05.

Formålet med projektet er at etablere et bedre risikobegreb for digebeskyttede områder, for derved at opnå et bedre beslutningsgrundlag for anlæg og omprojektering. Risikoen opgøres som produktet af sandsynlighed og konsekvens.

De parametre, som bestemmer vandstands- og bølgeforhold under en stormflod og et diges eller en klitrækkes modstandskraft, er forbundet med usikkerhed. Beregningen af dige- og klitstyrke bør derfor foregå med statistiske metoder. I dette projekt er der for et Vadehavsdige og for en klitstrækning på Vestkysten gennemført en styrkeberegning med statistiske metoder og med anvendelse af den nyeste viden om vandstands- og bølgeforhold og dige- og klitstyrke. 

En af svaghederne ved den nu anvendte metode til design af diger er, at klæglagets tykkelse og kvalitet ikke kan inddrages i beregningerne. Det har derfor været et delmål at opstille en metode til beregning af klægstyrken. 

For Ribe kog og området omkring Ringkøbing Fjord er der gennemført en risikoberegning. Ved en risikoberegning faslægges den gennemsnitlige årlige skade i kr. ved at beregne indstrømningen for de helt ekstreme og meget sjældne vandstande og estimere den tilhørende skade i baglandet

Hent PDF: Risikoanalyse af digebeskyttede området

Hent PDF: Risikoanalyse af Ribe Kog