Miljøvurdering af Fællesaftalerne for Skagen, Lønstrup og Blåvand - Miljørapporter

Fællesaftalerne, der er indgået mellem Staten og de tre kommuner Frederikshavn, Hjørring og Varde, indeholder den økonomiske ramme for at opnå de sikkerhedsmæssige målsætninger, der er aftalt for kystudviklingen på strækningerne ved Skagen, Lønstrup og Blåvand i aftaleperioderne.

Fællesaftalerne er omfattet af kravet om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven[1], der skal sikre, at planer og programmer miljøvurderes, hvis gennemførelsen af dem kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Målet med miljøvurderingerne er at minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved gennemførelse af en plan eller et program.

Der er derfor udarbejdet miljøvurderinger af fællesaftalerne, der indeholder de oplysninger, der er nævnt i miljøvurderingslovens § 12 og bilag 4. Miljørapporterne indeholder de oplysninger, som er tilgængelige med den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder, og de er udarbejdet under hensyn til, hvor detaljeret fællesaftalerne er, hvad de indeholder, og på hvilket trin i beslutningsprocessen, fællesaftalerne befinder sig.

Miljøvurderingerne er foretaget på et overordnet niveau, da fællesaftalerne alene indeholder den økonomiske ramme for at opnå målsætningerne for kystudviklingen i aftaleperioden på strækningerne og er derfor ikke detaljerede i forhold til den konkrete udformning af kystbeskyttelsen.

Den konkrete udformning og placering af kystbeskyttelsen samt eventuelle afværgetiltag fastlægges i forbindelse med de konkrete projekter, der er miljøvurderet i de til de tre projekter tilhørende miljøkonsekvensrapporter. Miljøkonsekvensrapporterne er udarbejdet sideløbende med miljøvurderingerne af fællesaftalerne, hvorfor den viden, der er tilvejebragt i VVM-processen, jf. miljøvurderingslovens § 12, stk. 3, er anvendt i miljøvurderingerne.

Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse – Drift og Anlæg har i henhold til miljøvurderingsloven § 32 foretaget en høring af de berørte myndigheder om indholdet af miljøvurderingerne.

 

[1] Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018

Høring af Miljørapporter

De udarbejdede miljørapporter sendes hermed i offentlig høring i 8 uger fra den 18. november 2020 til og med den 20. januar 2021.

Link til miljørapporter og Fællesaftaler findes til højre på denne side.

Du kan indsende dit høringssvar pr mail til

I emnefeltet skrives:

19/00345 Miljørapport Fællesaftalen Skagen

19/00345 Miljørapport Fællesaftalen Lønstrup

eller

19/00345 Miljørapport Fællesaftalen Blåvnad

Den videre proces

Efter den offentlige høring vil indsigelser og bemærkninger blive behandlet og vurderet. I henhold til miljøvurderingsloven udarbejdes der en sammenfattende redegørelse, som forholder sig til de miljøhensyn, der eventuelt indarbejdes i planen, begrundelsen for det valgte alternativ og som også forholder sig bl.a. til høringssvar.

Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse – Drift og Anlæg offentliggør herefter de sammenfattende redegørelser og Miljørapporter sammen med en endelig godkendelse af, at Fællesaftalerne er vedtaget jf. miljøvurderingslovens § 13.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndighedernes sagsbehandling, og at indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt.