Miljøvurdering af Fællesaftalerne for Skagen, Lønstrup og Blåvand - Miljørapporter

Fællesaftalerne, der er indgået mellem Staten og de tre kommuner Frederikshavn, Hjørring og Varde, indeholder den økonomiske ramme for at opnå de sikkerhedsmæssige målsætninger, der er aftalt for kystudviklingen på strækningerne ved Skagen, Lønstrup og Blåvand i aftaleperioderne.

Fællesaftalerne er omfattet af kravet om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven[1], der skal sikre, at planer og programmer miljøvurderes, hvis gennemførelsen af dem kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Målet med miljøvurderingerne er at minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved gennemførelse af en plan eller et program.

Der er derfor udarbejdet miljøvurderinger af fællesaftalerne, der indeholder de oplysninger, der er nævnt i miljøvurderingslovens § 12 og bilag 4. Miljørapporterne indeholder de oplysninger, som er tilgængelige med den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder, og de er udarbejdet under hensyn til, hvor detaljeret fællesaftalerne er, hvad de indeholder, og på hvilket trin i beslutningsprocessen, fællesaftalerne befinder sig.

Miljøvurderingerne er foretaget på et overordnet niveau, da fællesaftalerne alene indeholder den økonomiske ramme for at opnå målsætningerne for kystudviklingen i aftaleperioden på strækningerne og er derfor ikke detaljerede i forhold til den konkrete udformning af kystbeskyttelsen.

Den konkrete udformning og placering af kystbeskyttelsen samt eventuelle afværgetiltag fastlægges i forbindelse med de konkrete projekter, der er miljøvurderet i de til de tre projekter tilhørende miljøkonsekvensrapporter. Miljøkonsekvensrapporterne er udarbejdet sideløbende med miljøvurderingerne af fællesaftalerne, hvorfor den viden, der er tilvejebragt i VVM-processen, jf. miljøvurderingslovens § 12, stk. 3, er anvendt i miljøvurderingerne.

Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse – Drift og Anlæg har i henhold til miljøvurderingsloven § 32 foretaget en høring af de berørte myndigheder om indholdet af miljøvurderingerne.

 

[1] Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018

Offentliggørelse af sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af Fællesaftalen for kystbeskyttelse ved Blåvand

På baggrund af offentlig høring af miljøvurderingen af Fællesaftalen for kystbeskyttelse ved Blåvand i perioden den 18. november 2020 til 20. januar 2021 har Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg udarbejdet en sammenfattende redegørelse for Fællesaftalen, som herved offentliggøres.

Den strategiske miljøvurdering er gennemført med henblik på at fastlægge, beskrive og vurdere de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, som må forventes at kunne opstå som følge af Fællesaftalen for kystbeskyttelse ved Blåvand. Den sammenfattende redegørelse, som offentliggøres her, er blevet udarbejdet på baggrund af indkomne høringssvar til den strategiske miljøvurdering.

Den sammenfattende redegørelse samt Fællesaftalen for kystbeskyttelse ved Blåvand og miljørapporten fremgår af hjemmesiden og er sendt til berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 34.

Klagevejledning – miljøvurdering af Fællesaftalen for kystbeskyttelse ved Blåvand

Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg har i henhold til miljøvurderingslovens § 13, stk. 2 udarbejdet sammenfattende redegørelse over miljøvurderingen af Fællesaftalen for kystbeskyttelse ved Blåvand.

Miljørapporten over miljøvurderingen har været i offentlig høring i perioden 18. november 2020 til 20. januar 2021. Miljøvurderingen er gennemført med henblik på at vurdere de indvirkninger, som Fællesaftalen for kystbeskyttelse ved Blåvand må forventes at have på miljøet.

Den sammenfattende redegørelse er offentliggjort sammen med Fællesaftalen for kystbeskyttelse ved Blåvand, samt miljørapporten, m.v.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over miljøvurderingen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg afgørelser, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 4. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50, stk. 1.

Klagefristen er 4 uger og udløber den 25. marts 2021, jf. miljøvurderingslovens § 51. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen), jf. miljøvurderingslovens § 52, jf. dog § 21, stk. 2-4 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se mere om, hvordan man klager via Klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Offentliggørelse af sammenfattende redegørelser af miljøvurderinger af Fællesaftalerne for kystbeskyttelse ved Skagen og Lønstrup

På baggrund af offentlig høring af miljøvurderingerne af Fællesaftalerne for kystbeskyttelse ved Skagen og Lønstrup i perioden den 18. november 2020 til 20. januar 2021 har Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg udarbejdet en sammenfattende redegørelse for hver enkelt Fællesaftale, som herved offentliggøres.

Hver af de strategiske miljøvurderinger er gennemført med henblik på at fastlægge, beskrive og vurdere de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, som må forventes at kunne opstå som følge af Fællesaftalerne for kystbeskyttelse ved Skagen og Lønstrup. De sammenfattende redegørelser, som offentliggøres her, er blevet udarbejdet på baggrund af indkomne høringssvar til den strategiske miljøvurdering.

De sammenfattende redegørelser samt Fællesaftalerne for kystbeskyttelse ved Skagen og Lønstrup og miljørapporterne fremgår af hjemmesiden og er sendt til berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 34.