Miljøvurdering af Fællesaftalen Lodbjerg-Nymindegab - Miljørapport

Fællesaftalen, der er indgået mellem Staten og de fire vestkystkommuner Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Thisted, indeholder den økonomiske ramme for at opnå de sikkerhedsmæssige målsætninger, der er aftalt for kystudviklingen på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab i aftaleperioden.

Fællesaftalen er omfattet af kravet om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven[1], der skal sikre, at planer og programmer miljøvurderes, hvis gennemførelsen af dem kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Målet med miljøvurderingen er at minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved gennemførelse af en plan eller et program. 

Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af fællesaftalen, der indeholder de oplysninger, der er nævnt i miljøvurderingslovens § 12 og bilag 4. Miljørapporten indeholder de oplysninger, som er tilgængelige med den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder, og den er udarbejdet under hensyn til, hvor detaljeret fællesaftalen er, hvad den indeholder, og på hvilket trin i beslutningsprocessen, fællesaftalen befinder sig.

Miljøvurderingen er foretaget på et overordnet niveau, da fællesaftalen alene indeholder den økonomiske ramme for at opnå målsætningerne for kystudviklingen i aftaleperioden på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab og er derfor ikke detaljeret i forhold til den konkrete udformning af kystbeskyttelsen.

Den konkrete udformning og placering af kystbeskyttelsen samt eventuelle afværgetiltag fastlægges i forbindelse med det konkrete projekt, der er miljøvurderet i ”Miljøkonsekvensrapport - Kystbeskyttelse Lodbjerg Nymindegab, 2019”. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet sideløbende med denne miljøvurdering af fællesaftalen, hvorfor den viden, der er tilvejebragt i VVM-processen, jf. miljøvurderingslovens § 12, stk. 3, er anvendt i miljøvurderingen.

Høring af Miljørapport

Den udarbejdede miljørapport sendes hermed i offentlig høring i 8 uger fra den 22. juni 2020 til og med den 17. august 2020.

Link til miljørapport og Fællesaftalen findes til højre på denne side.

Du kan indsende dit høringssvar pr mail til  

I emnefeltet skrives: 19/00345 Miljørapport Fællesaftalen Lodbjerg-Nymindegab

Den videre proces

Efter den offentlige høring vil indsigelser og bemærkninger blive behandlet og vurderet. I henhold til miljøvurderingsloven udarbejdes der en sammenfattende redegørelse, som forholder sig til de miljøhensyn, der eventuelt indarbejdes i planen, begrundelsen for det valgte alternativ og som også forholder sig bl.a. til høringssvar.

Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse – Drift og Anlæg offentliggør herefter den sammenfattende redegørelse og Miljørapport sammen med en endelig godkendelse af, at Fællesaftalen er vedtaget jf. miljøvurderingslovens § 13.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndighedernes sagsbehandling, og at indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt.

Offentliggørelse af sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af Fællesaftalen for kystbeskyttelse Lodbjerg – Nymindegab

På baggrund af offentlig høring af miljøvurderingen af Fællesaftalen for kystbeskyttelse Lodbjerg – Nymindegab i perioden den 22. juni til 17. august 2020 har Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som herved offentliggøres. 

Den strategiske miljøvurdering er gennemført med henblik på at fastlægge, beskrive og vurdere de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, som må forventes at kunne opstå som følge af Fællesaftalen for kystbeskyttelse Lodbjerg – Nymindegab. Den sammenfattende redegørelse, som offentliggøres her, er blevet udarbejdet på baggrund af indkomne høringssvar til den strategiske miljøvurdering.

Den sammenfattende redegørelse samt Fællesaftalen for kystbeskyttelse Lodbjerg – Nymindegab og miljørapporten fremgår af hjemmesiden og er sendt til berørte myndigheder jf. miljøvurderingslovens § 34.

Klagevejledning – miljøvurdering af Fællesaftalen for kystbeskyttelse Lodbjerg – Nymindegab

Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg har i henhold til miljøvurderingslovens § 13, stk. 2 udarbejdet en sammenfattende redegørelse over miljøvurdering af Fællesaftalen for kystbeskyttelse Lodbjerg – Nymindegab.

Miljørapport over miljøvurderingen har været i offentlig høring i perioden 22. juni til 17. august 2020. Miljøvurderingen er gennemført med henblik på at vurdere de indvirkninger, som Fællesaftalen for kystbeskyttelse Lodbjerg – Nymindegab må forventes at have på miljøet.

Den sammenfattende redegørelse er offentliggjort på sammen med Fællesaftalen for kystbeskyttelse Lodbjerg – Nymindegab og miljørapporten, m.v.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over miljøvurderingen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg afgørelser, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 4. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50, stk. 1. Klagefristen er 4 uger og udløber den 25. sep. 2020, jf. miljøvurderingslovens § 51. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse - Drift og anlæg ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen), jf. miljøvurderingslovens § 52, jf. dog § 21, stk. 2-4 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se mere om, hvordan man klager via Klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.