Miljøkonsekvensvurdering på de fire fællesaftalestrækninger

Fællesaftalen, der er indgået mellem Staten og de fire vestkystkommuner Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Thisted, indeholder den økonomiske ramme for at opnå de sikkerhedsmæssige målsætninger, der er aftalt for kystudviklingen på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab i aftaleperioden.

Fællesaftalen er omfattet af kravet om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven[1], der skal sikre, at planer og programmer miljøvurderes, hvis gennemførelsen af dem kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Målet med miljøvurderingen er at minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved gennemførelse af en plan eller et program. 

Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af fællesaftalen, der indeholder de oplysninger, der er nævnt i miljøvurderingslovens § 12 og bilag 4. Miljørapporten indeholder de oplysninger, som er tilgængelige med den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder, og den er udarbejdet under hensyn til, hvor detaljeret fællesaftalen er, hvad den indeholder, og på hvilket trin i beslutningsprocessen, fællesaftalen befinder sig.

Miljøvurderingen er foretaget på et overordnet niveau, da fællesaftalen alene indeholder den økonomiske ramme for at opnå målsætningerne for kystudviklingen i aftaleperioden på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab og er derfor ikke detaljeret i forhold til den konkrete udformning af kystbeskyttelsen.

Den konkrete udformning og placering af kystbeskyttelsen samt eventuelle afværgetiltag fastlægges i forbindelse med det konkrete projekt, der er miljøvurderet i ”Miljøkonsekvensrapport - Kystbeskyttelse Lodbjerg Nymindegab, 2019”. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet sideløbende med denne miljøvurdering af fællesaftalen, hvorfor den viden, der er tilvejebragt i VVM-processen, jf. miljøvurderingslovens § 12, stk. 3, er anvendt i miljøvurderingen.

Høring af Miljørapport

Den udarbejdede miljørapport sendes hermed i offentlig høring i 8 uger fra den 22. juni 2020 til og med den 17. august 2020.

Link til miljørapport og Fællesaftalen findes til højre på denne side.

Du kan indsende dit høringssvar pr mail til  

I emnefeltet skrives: 19/00345 Miljørapport Fællesaftalen Lodbjerg-Nymindegab

Den videre proces

Efter den offentlige høring vil indsigelser og bemærkninger blive behandlet og vurderet. I henhold til miljøvurderingsloven udarbejdes der en sammenfattende redegørelse, som forholder sig til de miljøhensyn, der eventuelt indarbejdes i planen, begrundelsen for det valgte alternativ og som også forholder sig bl.a. til høringssvar.

Kystdirektoratet, Kystbeskyttelse – Drift og Anlæg offentliggør herefter den sammenfattende redegørelse og Miljørapport sammen med en endelig godkendelse af, at Fællesaftalen er vedtaget jf. miljøvurderingslovens § 13.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndighedernes sagsbehandling, og at indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt.