Afgørelse om isætning af kviste og mindre udvidelse af sommerhus

Publiceret 24-05-2023

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 43g, Aaker, Søndre Landevej 138, 3720 Aakirkeby, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af sommerhuset med 4 m² som ansøgt.

Afslag Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til isætning af kviste i tag samt vinduer i overetagens gavle.

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19453.

Afgørelse om isætning af kviste for brug af overetage til bolig samt mindre udvidelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler