Dispensation til justering af udformning af bolig og udhuse i forhold til tidligere afgørelse om jordbrugsejendommen

Publiceret 14-11-2022

Afgørelsen vedrører matr. 22d Agtrup By, Sdr. Bjert, Agtrup, Midtskovvej 122, 6091 Bjert, Kolding Kommune

Kystdirektoratet meddelte den 20. april 2021 dispensation til opførelse af ny beboelse på 252,7 m² samt to driftsbygninger/garager hver på 105 m². Der blev stillet som vilkår for dispensationen til den ny bebyggelse, at de to ejendomme skulle sammenlægges til én jordbrugsejendom forinden bygningerne kunne opføres, hvilket i dag er opfyldt. Det har efterfølgende vist sig, at boligarealet var fejlagtig opgjort i ansøgningen, idet det faktiske areal var ca. 296 m². Kystdirektoratet meddelte ansøger, at dette ikke kunne forventes godkendt, hvorfor projektet er blevet omarbejdet med henblik på at reducere boligarealet til det tidligere godkendte. I den forbindelse er der sket mindre justeringer indretning og ydre af de to udhuse. I har på denne baggrund ansøgt om ændret udformning af bolig og udhuse inden for strandbeskyttelseslinjen på jordbrugsejendommen matr.22d Agtrup By, Sdr. Bjert, Agtrup Midtskovvej 122, 6091 Bjert, Kolding Kommune. Afgørelse Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Dispensation til justering af udformning af bolig og udhuse i forhold til tidligere afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent