Retlig afgørelse om bebyggelse på flådestation Slipshavn – matr. 1p Juelsberg, Nyborg, Nyborg Kommune

Publiceret 24-03-2022

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i mail af 18. marts 2022 forespurgt om naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 4, nr. 4, efter hvilken forbuddet mod tilstands-ændringer ikke gælder for ”bestående forsvarsanlæg, der anvendes til forsvarsformål”, omfatter opførelse af bebyggelse til indkvartering mv. på marinestationen.

Kystdirektoratet finder, at marinestationen Slipshavn er et ”bestående forsvars-anlæg, der anvendes til forsvarsformål”, hvis betydning og effektivitet forudsætter en placering umiddelbart ved kysten.
Når der henses til anlæggets formål findes bebyggelse til indkvarterings-, forplej-nings-, depotformål ol., at være end del af forsvarsanlægget, så længe disse benyttes alene i relation til anlæggets funktion.
Kystdirektoratet finder, at de i henvendelsen af 18. marts 2022 beskrevne byg-ningsmæssige aktiviteter og anlæg er omfattet af undtagelsen i § 15, stk. 4, nr. 4.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/16890

Retlig afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent