Dispensation til madpakkehus, shelter og stormflodssøjle inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 23-03-2022

Sneum-Tjæreborg Lokalråd har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til madpakkehus og shelter inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 71 Allerup By, Sneum og en stormflodssøjle inden for strandbeskyttelseslinjen omkring matrikelskellet mellem 66 og 67a Allerup By, Sneum i Esbjerg Kommune. Kystdirektoratet meddelte d. 1. august 2019 dispensation til det ansøgte projekt. Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som traf afgørelse d. 22. januar 2021. Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede Kystdirektoratets afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling. Kystdirektoratet modtog d. 27. februar 2022 et revideret ansøgningsmateriale fra ansøger.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05818

Afgørelse

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig