Afgørelse vedr. udvidelse af helårsbolig, opførelse af skur mv.

Publiceret 03-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 8ø, Sejerby By, Sejerø, Gniben 17, 4592 Sejerø, Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 3, kan der uden dispensation opføres et skur/udhus og et drivhus - hver på op til 10 m² - i tilknytning til en bolig.

Det opførte drivhus på 7 m² er derfor lovligt opført idet det ligger inden for 15 m fra boligen.

Afslag

Kystdirektoratet giver afslag, til udvidelsen af boligen med en tilbygning som ansøgt samt til en carport sammenbygget med et skur på i alt 34 m².

Dispensation

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre en bebyggelse på 30 m² bestående af en garage på 20 m² sammen-bygget med et skur på 10 m² med en tilsvarende udformning – men reduceret størrelse - som det der er meddelt afslag til.

Afslag og dispensation er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15. Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18163.

Afgørelse vedr. udvidelse af helårsbolig, opførelse af skur mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler