Lovliggørelse af café- og butiksdrift og 3 bygninger samt dispensation til ny bebyggelse, regnvandssø m.v.

Publiceret 16-02-2022

Afgørelsen vedrører matr. 1a og 1an begge Bistrup Hgd., Roskilde Jorder, Bistrup Alle 36, 4000 Roskilde, Roskilde Kommune

Retlig afgørelse
Kystdirektoratet finder, at mindre anlægsarbejder inden for have- og parkarealer-ne – så som nyplantninger, stiudlæg, ændret disponering af og belægning af færdselsarealer samt opstilling og ændring af ”park- og byinventar” ikke er dispensationskrævende tilstandsændringer.

Lovliggørelse
Kystdirektoratet meddeler hermed lovliggørende dispensation til den ændrede anvendelse af væksthus og øvrige driftsbygninger til café- og butiksdrift og tilhørende udearealer til servering samt til at bibeholde opført pergola samt spirehus, samt bålhytten ved Gartnerboligen.

Dispensation
Kystdirektoratet meddeler hermed dispensation til opførelse af de 8 bebyggelser/overdækninger som beskrevet i redegørelsen, anlæg af regnvand sø samt til en 3-årig tidsbegrænset dispensation til en Dome i ”Helsehaven”.

Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen så henvis da venligst til j.nr. 21/15123.

21/15123 Lovliggørende dispensation.pdf

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent