Tilladelse til placering og udformning ved genopførelse af maskinhal

Publiceret 08-08-2022

Der er søgt om tilladelse til placering og udformning ved genopførelse af maskinhal
inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.4b, Skablund By, Hundslund,
Sondrupvej 80 A, 8350 Hundslund, Odder Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre at opføre en ny maskinhal med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Tilladelsen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2. I kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1.

Det opgravede materiale – 25 m³ - udspredes over de nærliggende markarealer i et jævnt lag på 20-30 cm såfremt det er ren jord. I modsat fald skal det bortkøres fra ejendommen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/20620

Afgørelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent