Dispensation til etablering af terrasse

Publiceret 18-08-2022

Der er den 15. august 2022 fremsendt en endelig ansøgning om dispensation fra
naturbeskyttelseslovens1
§ 15 til etablering af en terrasse inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 6p, Vinding By, Vinding,
Ibækvej 141, 7100 Vejle, i Vejle Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte terrasse.

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. Du skal selv undersøge, om dit projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 20/04358

20_04358 Afgørelse.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent