Tilladelse til renovering og forandring af eksisterende driftsbygninger og bolig samt vejomlægning

Publiceret 04-04-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr. 10d, Kattinge By, Herslev, Rishøjvej 4, Kattinge, 4000 Roskilde, Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre ny maskinhal, ombygning af stuehuset og udvidelse af boligarealet med ”passivhuset” samt ombygning af ”stalden” og endvidere renovering af 3 øvrige bebyggelser med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Der dispenseres endvidere efter §65b, stk. 1, jf. § 15, til omlægning af en vejadgang til sommerhusene.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/22418.

21/22418 Tilladelse til renovering af driftsbygninger og vejomlægning.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent