Dispensation til fase 2 af Natura 2000-hydrologiprojekt på Mandø inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 10-03-2021

Esbjerg Kommune og Den Danske Naturfond har den 22. februar 2021 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til fase 2 af Natura 2000-hydrologiprojekt på Mandø (etablering af tærskler, uddybning af grøfter og regulerings af brinkanlæg) inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 22o, 21o, 39h og 34f Mandø By, Mandø, 6760 Ribe, i Esbjerg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Dispensationen forudsætter, at Den Danske Naturfond opkøber de privatejede matrikler eller der laves aftaler omkring gennemførsel af projektet med de berørte private lodsejere.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/07250

Dispensation til fase 2 af Natura 2000-hydrologiprojekt på Mandø inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig