Dispensation til etablering af to midlertidige arbejdsarealer og køreveje nord og syd for Limfjorden, Jammerbugt Kommune

Publiceret 06-05-2021

Dispensation til etablering af to midlertidige arbejdsarealer og køreveje nord og syd for Limfjorden for etablering af 150 kV kabelforbindelse ved underboring samt teknikbrønde på matr.10m og 8e Manstrup By, Bejstrup, Jammerbugt Kommune samt matr. 61a og 13d Tolstrup By, Næsborg, Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 jf. § 15, til:
- etablering af arbejdsarealer i perioden juni 2021 til medio februar 2022 udlagt som ansøgt.
- Indretning af arbejdspladser inden for de udlagte arbejdsarealer for udførelse af underboring. Indretningen omfatter opstilling af skurvogne, materiel, bassin mv., Efter borearbejdets afslutning skal opstillet materiel fjernes fra området.
- Anlæg af midlertidige køreveje til arbejdsarealet ved udlæg af køreplader efter behov.
- Etablering af to blivende teknikbrønde synlig i terræn på såvel nord- som sydsiden af Limfjorden som beskrevet i redegørelsen.
Det bemærkes, at underboringen i sig selv ikke er dispensationskrævende, idet det forudsættes at nødvendige terrænindgreb herfor, så som udgravning til grubbe mv., retableres til oprindeligt terræn efter arbejdets afslutning. Nedgravning af kabel frem til underboring inden for det strandbeskyttede areal, vil dette ligeledes være fritaget for dispensation fra strandbeskyttelseslinjen forudsat terræn retableres.

Det er en betingelse for dispensationen at der foreligger den nødvendige accept fra de berørte lodsejeres side. Arealerne skal endvidere retableres til oprindelig tilstand efter afslutningen af arbejdet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/10938

Dispensation til etablering af to midlertidige arbejdsarealer og køreveje nord og syd for Limfjorden, Jammerbugt Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent