Retlig afgørelse om arealoverførsel og flylandingsbane samt dispensation til privat fællesvej for landbrugsejendom, Guldborgsund Kommune

Publiceret 22-01-2021

Retlig afgørelse om arealoverførsel og flylandingsbane samt dispensation til privat fællesvej for landbrugsejendommen matr.nr. 3a m.fl. Havnsø By, Gundslev, Havnsøvej 5, 4840 Nørre Alslev, Guldborgsund Kommune.

Retlig afgørelse om arealoverførsel
Kystdirektoratet finder, at den i henvendelsen beskrevne arealoverførsel er omfattet af undtagelsen i naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr.7, og er således ikke dispensationskrævende i forhold til strandbeskyttelseslinjen.

Retlig afgørelse om anvendelse af et areal til start og landing med fly
Kystdirektoratet finder ikke, at henvendelse om at areal agtes anvendt til start og landing med et luftfartøj udgør en dispensationskrævende tilstandsændring i forhold til naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1., når der henses til antallet af operationer samt, at anvendelsen sker uden fysisk tilstandsændring af arealet. Det bemærkes at denne vurdering alene knytter sig til et specifikt luftfartøj jf. henvendelsen.

Direktoratet har herved lagt til grund og forudsat, at arealet ikke regelmæssigt benyttes til flyoperationer, at brugen ikke overskrider 100 operationer pr. år, samt at der ikke sker fysiske ændringer af arealet (baneafmærkninger mv).

Afgørelse om udlæg af fællesvej
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af fællesvej til restejendommen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04384

Retlig afgørelse om arealoverførsel og flylandingsbane samt dispensation til privat fællesvej

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent